Pravila učestvovanja u projektu

Opšte informacije i uvodne napomene

 

Organizator projekta je Televizija Classicum d.o.o. sa sedištem na adresi: Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, Hrvatska, u ime DOX TV Hungary kft. sa sedištem na adresi: Templom Utca 11, 8600 Siofok, Mađarska i Telekom Srbija a.d. sa sedištem na adresi: Takovska 2, 11060 Beograd, Srbija  (u daljem tekstu: „Organizatori“), koji ovim utvrđuju sledeća pravila projekta „Neću da ćutim“ (u daljem tekstu: „Projekat“).

Cilj Projekta je rušenje predrasuda i tabua koji su nametnuti u današnjem društvu. Organizatori Projektom žele da prikupe istinite, inspiracione Priče pojedinaca čiji životni putevi nisu potpuno svakidašnji. Žele da prikupe Priče koje su teške, ali pozitivne i mogu da pomognu nekome u istoj ili sličnoj situaciji.

Projekat se realizuje preko web platforme na adresi https://necudacutim.rs/, na kojoj su objavljena ova Pravila učestvovanja u projektu „Neću da ćutim“ (u daljem tekstu: „Pravila“).

Preko web platforme Projekta na adresi https://necudacutim.rs pozivaju se svi punoletni državljani Republike Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije da u autorskom video zapisu ispričaju svoje teške i pobedničke životne priče (u daljem tekstu: „Priče“),  da bismo zajedno rušili predrasude u društvu, dali svoj doprinos u pomaganju onima u istoj ili sličnoj životnoj situaciji i poslužili im kao inspiracija.

Projekat počinje 15.11.2020., a Priče se počinju prikupljati od 6.12.2020. i mogu se slati do 27.12.2020. u 23:59h.

Najupečatljivija Priča po izboru Organizatora biće izabrana najkasnije 25.01.2021. godine do 23:59h.

 

Pravo učestvovanja u Projektu

Pravo učestvovanja u Projektu imaju svi punoletni državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koji se prijave preko web platforme https://necudacutim.rs/  i koji pošalju Priču u skladu sa Pravilima (u daljem tekstu: „Autor“). 

Maloletnicima je zabranjeno učestvovanje u Projektu.

Zaposleni i radno angažovana lica Organizatora, marketinških i PR agencija koji učestvuju u promovisanju i sprovođenju ovog Projekta, kao i članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici) nemaju pravo da učestvuju u Projektu.

 

Uslovi za učestvovanje u Projektu „Neću da ćutim“

Za učestvovanje u Projektu „Neću da ćutim“, Autor mora da prođe kroz sledeće korake na web platformi https://necudacutim.rs:

Slanje Priče Autora se može izvršiti samo putem web platforme https://necudacutim.rs kako je gore opisano. Web Obrazac za prijavu uz koju Autori šalju svoje Priče je besplatan. 

Nakon što Autor pošalje Priču, primiće obaveštenje da je Priča uspešno primljena od strane Organizatora. Organizatori nisu odgovorni ako Autor ne može da pošalje svoju Priču zbog izostavljenih podataka koji su obavezni deo obrasca za prijavu.

Organizatori proveravaju svaku primljenu Priču i ukoliko je u skladu sa Pravilima učestvovanja i Uputstvima za snimanje objavljuju je na web platformi https://necudacutim.rs o čemu obaveštavaju Autora putem e-mail adrese ostavljene prilikom prijave.

Video zapis Priče mora da bude dužine trajanja maksimalno 20 minuta. Prilikom slanja Priče Autori moraju da upišu svoje ime i prezime, adresu stanovanja, e-mail adresu i datum rođenja. Uz lične podatke i Priču, Autor u polje Napomena može da napiše kratki opis svoje Priče koji će da bude objavljen javno uz Priču na web stranici ukoliko ista bude odobrena od strane Organizatora za objavu ili da ostavi poruku Organizatoru. Organizatori zadržavaju pravo na sečenje delova Priče i postprodukciju, kao i uređivanje opisa Priče koji Autor pošalje.

Zbog bezbednosti dece na Internetu, Autorima je zabranjeno objavljivanje videa ili bilo kakvog sadržaja na kojima se vide lica maloletne dece i takve priče neće biti odobrene ni prikazane na web platformi https://necudacutim.rs

Priče ne smeju: 

Priča treba da:

Jedan Autor može da pošalje samo jednu Priču.

Organizatori će objaviti samo priče koje su u skladu sa Pravilima i Uputstvima za snimanje i koje uvažavaju ciljeve Projekta u podsticanju i osnaživanju drugih osoba. Organizatori imaju pravo da ne prihvate ili da uklone sve Priče i/ili njihove delove i/ili druge materijale koje smatraju neprihvatljivima jer nisu u skladu sa Pravilima i Uputstvima za snimanje ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje promovišu Organizatori kroz ovaj Projekat (biće uklonjene/odbijene video Priče kojе se odnose na: prikazivanje maloletnika, podsticanje na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i kojе nisu u skladu sa unutrašnjom politikom promovisanja ovog Projekta – dovođenje Organizatora ili ovog Projekta u lošu konotaciju, ili zloupotreba u političke svrhe). Organizatori zadržavaju pravo da blokiraju pristup web lokaciji svim korisnicima za koje smatraju da krše uslove definisane ovim Pravilima, kao i pravo da blokiraju bilo koji oblik manipulisanja IP adresama.

 

Izbor i proglašenje Autora najupečatljivije priče

Prijave za učestvovanje u Projektu počinju 6.12.2020. i mogu se slati do 27.12.2020. do 23:59. Odluka o najupečatljivijoj priči biće objavljena 25.01.2021. na web stranici https://necudacutim.rs i društvenim mrežama Projekta.

Najupečatljiviju priču biraju Organizatori, uzimajući u obzir i mišljenje posetilaca web platforme http://necudacutim.rs kroz popularnost pojedinačnih Priča, a potom o tome obaveštavaju Autora privatnom porukom na e-mail adresu ostavljenu prilikom prijave na web platformu https://necudacutim.rs. Takođe, informacija o izboru najupečatljivije priče (u daljem tekstu: „Odluka“) se objavljuje na web stranici Projekta https://necudacutim.rs najkasnije 25.01.2021. godine do 23:59.

Autor najupečatljivije priče dužan je da se javi Organizatorima u roku od 5 (pet) dana od datuma primanja obaveštenja o Odluci. 

Posle stupanja u kontakt Organizatora i Autora, Autor predlaže Organizatoru maksimalno 3 nevladine organizacije (udruženja građana i dr.) kojima želi da obezbedi donaciju od strane Organizatora. Predložene nevladine organizacije moraju da se bave temama sličnima Projektu „Neću da ćutim“ i odabranoj najupečatljivijoj Priči. Organizatori biraju između tri predložene nevladine organizacije i eventualno predlažu svoju Autoru. Ukoliko se niti jedna od tri predložene nevladine organizacije ne bavi sličnim temama na kojima je Projekat zasnovan, Organizatori imaju pravo da predlože tri nevladine organizacije za koje smatraju da odgovaraju načelima Projekta. Autor i Organizatori zajedno biraju nevladinu organizaciju kojoj će se dodeliti donacija. 

Organizatori će na web stranici https://necudacutim.rs objaviti kojoj nevladinoj organizaciji će biti izvršena donacija i stupiće u kontakt sa istom.  

Pokloni za sve učesnike

Svaki Autor čija priča bude objavljena na web platformi https://necudacutim.rs ostvaruje pravo na poklon paket koji će primiti na adresu ostavljenu prilikom učitavanja svoje priče putem web obrasca. Ukoliko adresa nije upisana, Organizatori zadržavaju pravo da ne pošalju poklon paket.

Poklon paket uključuje zaštitnu masku za lice sa najvišim sertifikatima zaštite, bedž, nalepnicu za laptop i nalepnicu za kameru na laptopu.

Poklon paketi biće poslati Autorima na adresu prebivališta o trošku Organizatora, nakon objave priče na web platformi https://necudacutim.rs. Organizatori ne odgovaraju za datum isporuke poklon paketa, odnosno za moguće izgubljene pošiljke na koje nema uticaj.

 

Donacija nevladinoj organizaciji

Kako je opisano u odeljku „Izbor i proglašenje Autora i najupečatljivije priče“ Organizatori će u saradnji sa Autorom odrediti nevladinu organizaciju kojoj će biti dodeljena donacija. 

Početni iznos donacije je 1.000.000 RSD, a za svaku objavljenu priču na web platformi https://necudacutim.rs u donacijski fond se dodaje po 500 RSD. 

Ukoliko odabrana nevladina organizacija odbije donaciju ili iz bilo kog drugog razloga ne bude bilo moguće realizovati donaciju, Organizatori će da razmotre ostale nevladine organizacije koje je Autor predložio i ukoliko su u skladu sa vrednostima za koje se Organizatori zalažu ovim Projektom, odabraće drugu nevladinu organizaciju kojoj će dodeliti donaciju. Ukoliko preostale predložene nevladine organizacije nisu u skladu sa vrednostima Projekta, Organizatori zadržavaju pravo da samostalno odaberu nevladinu organizaciju kojoj će biti dodeljena donacija.

 

Obaveze Autora najupečatljivije priče

Izabrani Autor najupečatljivije priče je obavezan da se odazove i pojavi na događaju dodele donacije odabranoj nevladinoj organizaciji u unapred dogovorenom terminu.

 

Završne odredbe

Organizatori obaveštavaju sve Autore koji učestvuju u Projektu da Projekat „Neću da ćutim“ ima isključivo društveno odgovorni karakter sa ciljem podizanja svesti i rušenja predrasuda i tabua u društvu, kao i da se učestvovanje u Projektu ne naplaćuje direktno ili posredno, na bilo koji način i pod bilo kojim uslovima.

Organizatori zadržavaju pravo da isključe Autore iz učestvovanja u Projektu:

Društvene mreže na kojima su Organizatori prisutni ni na koji način nisu uključene u pripremu i sprovođenje ovog Projekta i ne snose nikakvu odgovornost za Projekat.

Stavovi Autora ne predstavljaju nužno stavove Organizatora. Sa druge strane, Organizatori nisu odgovorni za ponašanje Autora tokom i posle završetka Projekta.

Organizatori ne prihvataju nikakvu odgovornost ukoliko Autor iz bilo kojeg razloga ne može da pristupi web platformi https://necudacutim.rs/.

Organizatori ne prihvataju nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak sadržaja web platforme https://necudacutim.rs/ ili za pogrešna uputstva, oštećenja ili neisporučene podatke, bilo u smislu tehničkih poteškoća koje bi mogle da utiču na elektroničku komunikaciju ili bilo kojih drugih okolnosti.

Autori garantuju da imaju sva autorska prava ili druga prava intelektualne svojine na poslatim video zapisima koji sadrže Priče i samim Pričama koje će da koriste za učestvovanje u Projektu. Organizatori ne odgovaraju trećim licima za bilo kakvo kršenje autorskih prava ili drugih prava intelektualne svojine.

Organizatori nisu odgovorni u slučaju zloupotrebe materijala (tekstova, fotografija, video materijala i sl.) od strane trećih lica i nisu odgovorni za štetu koja Autoru može da nastane zbog (zloupotrebe) ličnih podataka od strane trećih lica.

 

Sporovi

U slučaju spora između Organizatora i Autora, strane će da pokušaju sporazumno rešiti sve sporove koji proizlaze iz ovog Projekta, a ukoliko to nije moguće, spor će rešiti nadležni sud u Zagrebu.

 

Pravo na promenu pravila Projekta „Neću da ćutim“

Organizator zadržava pravo jednostrane izmene Pravila u bilo kojem trenutku, iz opravdanih razloga, uz obavezu da ih, bez odlaganja, objavi na web stranici: https://necudacutim.rs/ .

 

Pravo prekida Projekta 

Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku prekine Projekat bez prethodnog obrazloženja, šta će, bez odlaganja, biti objavljeno na web stranici: https://necudacutim.rs/ .

 

U Zagrebu, 6. decembra 2020. godine