IZJAVA O PRIVATNOSTI
Izjava o privatnosti društva Televizija Classicum d.o.o.

OPŠTE INFORMACIJE

Društvo Televizija Classicum d.o.o. sa sedištem u Zagrebu, Šoštarićeva 10, OIB: 04702559401 (dalje u tekstu: Društvo i/ili Rukovalac) od Vas prikuplja i obrađuje određene lične podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.
Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi da pruži korisnicima svojih usluga jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih ličnih podataka i da im omogući jednostavnu kontrolu i upravljanje nad njihovim ličnim podacima i saglasnostima.
Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka, molimo vas da kontaktirate osobu odgovornu za zaštitu podataka o ličnosti u Društvu putem e-maila na email adresu: gdpr@doxtv.rs.
Zadržavamo pravo izmene ove Izjave o privatnosti u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga. O svakoj promeni ove Izjave o privatnosti korisnici će biti obavešteni na web stranici www.necudacutim.rs (dalje u tekstu: Stranica).

Povremeno putem emaila možemo da vas podsetimo na tekst Izjave o privatnosti, dok se na Stranici uvek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.

NAČELA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac obrađuje lične podatke posetioca Stranice i primaoca Newslettera (dalje u tekstu: Ispitanik) rukovodeći se sledećim načelima zaštite podataka o ličnosti:

LIČNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA

Ova Izjava o privatnosti objašnjava nekoliko pojmova, principa, politiku privatnosti i zaštite:

VRSTE LIČNIH PODATAKA KOJE RUKOVALAC PRIKUPLJA I OBRAĐUJE

Rukovalac prikuplja samo one lične podatke koji su neophodni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.
Rukovalac može da prikuplja Vaše lične podatke u cilju obavljanja svog poslovanja, uključujući i onda kada se Vi obraćate Rukovaocu, tražite informacije od Rukovaoca ili koristite usluge Rukovaoca.
Lični podaci Ispitanika koje Rukovalac prikuplja i obrađuje uključuju:

Rukovalac ne obrađuje posebne vrste ličnih podataka ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenja, članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke o zdravstvenom stanju ili podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji Ispitanika niti lične podatke koji se odnose na krivične presude i kažnjiva dela.

NAČIN PRIKUPLJANJA LIČNIH PODATAKA

Društvo prikuplja lične podatke Ispitanika na različite načine, koji uključuju:

kao deo poslovnih procesa Društva s poslovnim partnerima.
Kada Rukovalac prikuplja lične podatke Ispitanika na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja je ispitaniku navedena u trenutku prikupljanja tih podataka.

SVRHA I OGRANIČENJE ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

Kada Rukovalac prikuplja i obrađuje lične podatke Ispitanika, čini to kako bi:

A. IZVRŠAVANJE UGOVORA

Rukovalac kao pružalac usluga svojim poslovnim partnerima, prikuplja o Ispitanicima sledeće lične podatke: ime, prezime i e-mail adresu.
Navedeni lični podaci prikupljaju se u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora od strane Rukovaoca, kao davaoca usluge, i izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje rešavanje eventualnih sporova sa poslovnim partnerima.
U meri u kojoj je to razumno potrebno u vezi sa uslugama Društva, moguće je da će Rukovalac biti obavezan da podeli lične podatke s trećim licima. Molimo Vas, pogledajte deo pod naslovom Treća lica sa kojima delimo lične podatke Ispitanika.
Lični podaci prikupljeni u ovu svrhu biće u potpunosti izbrisani iz svih sistema za čuvanje podataka Rukovaoca i njegovih obrađivača (ako postoje) najkasnije u roku od 8 dana od dana prestanka poslovnog odnosa između Društva i poslovnog partnera, ali i duže ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza Rukovaoca za čuvanjem navedenih podataka.

B. MARKETING, RAZVOJ I UNAPREĐENJE USLUGA DRUŠTVA

Lične podatke koji su dostavljeni Rukovaocu od strane Ispitanika (ime, prezime i e-mail adresa), Rukovalac može da koristi kako bi saznao:

Navedene podatke Ispitanika, Rukovalac koristi i radi slanja marketinških poruka, newslettera, e-mail obaveštenja o uslugama Društva, a u svrhu promocije Društva.
Ukoliko ne želite više da primate navedene marketinške poruke, newslettere ili e-mail obaveštenja o uslugama Društva, možete da se u svakom trenutku odjavite slanjem e-maila na: gdpr@doxtv.rs
Lični podaci prikupljeni u ovu svrhu čuvaju se trajno odnosno do primljene odjave Ispitanika kao što je navedeno u prethodnom stavu.

ZAKONITOST OBRADE LIČNIH PODATAKA

Rukovalac obrađuje lične podatke Ispitanika na temelju sledećih pravnih osnova:

TREĆA LICA SA KOJIMA RUKOVALAC DELI VAŠE LIČNE PODATKE

Društvo može da podeli lične podatke Ispitanika sa trećim licima – poslovnim partnerima Rukovaoca u skladu sa ugovornim obavezama koje ima sa istima. Navedeno predstavlja legitimni interes Rukovaoca.
Društvo može koristiti usluge drugih dobavljača za potrebe analize uspešnosti newslettera kao što su Google, Facebook, MailChimp koji mogu zabeležiti vašu e-mail adresu prilikom korišćenja prema uslovima korišćenja njihovih usluga. Društvo ne deli direktno e-mail adresu Ispitanika sa navedenim dobavljačima.
Rukovalac može da podeli lične podatke i sa organima vlasti, sudovima ili institucijama kojima su poverana javna ovlašćenja kada je takvo deljenje podataka neophodno, uključujući radi poštovanja svih zakonskih zahteva. Osim ukoliko nam je zabranjeno zakonom, preduzećemo sve razumne napore kako bi Vas Društvo prethodno obavestilo o takvom odavanju Vaših ličnih podataka.
Društvo ne dozvoljava da lični podaci Ispitanika budu dostupni trećim licima u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih lica, osim u slučaju da je Ispitanik dao svoju izričitu saglasnost u tu svrhu.

ZAŠTITA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Društvo zaštitu ličnih podataka uzima ozbiljno i preduzelo je različite mere opreza kako bi zaštitilo Vaše lične podatke.
U skladu sa primenom zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Društvo koristi tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, korišćenja, otkrivanja ili uništavanja.
Kako bi zaštitilo lične podatke Ispitanika i privatnost istih Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacione mere zaštite. Održavanje i testiranje sigurnosti obavlja se kontinuirano. Društvo ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlašćene osobe kojima je to neophodno za izvršenje poslova definisanih njihovim radnim mestom. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti poverljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti ličnih podataka.

PRAVA ISPITANIKA

Pravo na prigovor – Rukovalac nastoji da osigura najviše standarde pri obradi ličnih podataka i ozbiljno pristupa rešavanju svakog prigovora Ispitanika. Ukoliko smatrate da je obrada ličnih podataka koju Rukovalac provodi protivna propisima o zaštiti podataka o ličnosti molimo Vas da nas obavestite o tome pisanim putem poštom na adresu Rukovaoca ili putem e-maila na: gdpr@doxtv.rs. Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom telu – Agencija za zaštitu ličnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. maja 2018. godine i nadzornom telu unutar EU-a.
Pravo na pristup podacima: Svaki ispitanik ima pravo da zatraži uvid u svoje lične podatke koje Rukovalac obrađuje i u način na koji ih obrađuje.
Pravo na ispravku i dopunu: Ako Rukovalac obrađuje Vaše lične podatke koji su nepotpuni ili netačni, u bilo kom trenutku od Rukovaoca možete da zatražite da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavestite u slučaju promena Vaših ličnih podataka putem e-maila: gdpr@doxtv.rs kako bismo ažurirali Vaše podatke.
Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Rukovaoca možete da zahtevate brisanje Vaših ličnih podataka ako ih je obrađivao protivpravno ili ta obrada predstavlja neumereno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju momentalno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obaveza arhiviranja.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Od Rukovaoca možete da zatražite ograničenje obrade svojih podataka:

Pravo na prenosivost podataka: Od Rukovaoca možete da zatražiti da Vam podatke koje ste mu poverili dostavi u strukturiranom obliku, čitljivom formatu:

U određenim okolnostima, svaki ispitanik ima pravo i da zatražiti prestanak svakog neovlašćenog prenosa njegovih ličnih podataka trećim licima, kao i da zahteva da Rukovalac ne prenosi lične podatke koji se odnose na njega trećim licima.
Ostvarivanje prava: Ako želite da ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći naše podatke za kontakt: Televizija Classicum d.o.o., Zagreb, Šoštarićeva 10, ili e-mail adresa: gdpr@doxtv.rs.
Zloupotreba prava: Ako biste neko od navedenih prava koristili sa očitom namerom zloupotrebe, Rukovalac može da naplati administrativnu taksu ili da odbije da obradi Vaš zahtev.
Kada podnesete prigovor na obradu Vaših ličnih podataka od strane Rukovaoca ili kada povučete prethodno datu saglasnost, postoji mogućnost da Društvo neće biti u mogućnosti da ispuni svrhu obrade navedene u ovoj Izjavi o privatnosti ili da nećete biti u mogućnosti da koristite naše usluge. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade onih podataka koja se temeljila na saglasnosti datoj pre povlačenja.
Kada podneste prigovor na obradu Vaših ličnih podataka od strane Rukovaoca ili kada povučete prethodno datu saglasnot, važno je da razumete da Društvo ima zakonsku osnovu da nastavi da obrađuje Vaše lične podatke u meri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.

POSLEDICE NEDAVANJA LIČNIH PODATAKA I UPRAVLJANJE SAGLASNOSTIMA

Ukoliko obavestite Društvo kako ne želite više da primate marketinške poruke, newslettere, ili direktnu email poštu – e-mail obaveštenja o uslugama Društva, nećemo Vam više slati naše marketinške poruke, newslettere niti direktnu email poštu o uslugama Društva.
Saglasnost koju ste dali Društvu za određenu svrhu obrade možete opozvati u bilo kom trenutku. U tom slučaju, Vaše lične podatke prikupljene na osnovu saglasnosti više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.
Promenu saglasnosti možete da izvršiti putem web stranice ili slanjem e-maila na e-mail adresu gdpr@doxtv.rs.