Zaštita ličnih podataka u vezi sa projektom „NEĆU DA ĆUTIM“

Uvod:

TELEVIZIJA CLASSICUM d.o.o. za delatnost radija i televizije sa sedištem na adresi: Šoštarićeva 10, Zagreb, Hrvatska, OIB: 04702559401, MBS: 080728700 (dalje u tekstu: „Televizija Classicum“), kontakt broj: +385 1 777 2036, kontakt e-mail adresa: gdpr@doxtv.rs, je nosilac projekta „Neću da ćutim” (dalje u tekstu: „Projekat“).

Projekat se sprovodi sa stanovnicima Srbije radi podizanja svesti javnosti o različitim oblicima diskriminacije i predrasuda prisutnih u društvu, kako bi se uticalo na smanjenje svakog oblika diskriminatornog ponašanja i na taj način pozitivno delovalo na razvoj savremenog društva sa obeležjima tolerancije prema različitome.

Sredstva za postizanje cilja Projekta su video zapisi u kojima će pojedinci (dalje u tekstu: „učesnici projekta“) prezentovati svoje doživljeno iskustvo u vezi sa diskriminatornim postupanjem i predrasudama.

Za potrebe Projekta, potrebno je da navedeni video zapis bude snimljen na način da učesnik projekta govori licem prema kameri i da pre iznošenja svog iskustva naznači svoje ime (ne i prezime) i svoju starost.

Takvi video zapisi će od strane Televizije Classicum biti postavljeni na zvaničnu internet stranicu Projekta – www.necudacutim.rs, nakon što Televizija Classicum utvrdi da isti zapis odgovara uslovima i zahtevima Projekta, pri čemu će Televizija Classicum delovati kao operater i urednik navedene internet stranice.

Postavljanjem opisanog video zapisa na naznačenu internet stranicu isti će zapis biti dostupan svima koji posete navedenu internet stranicu, a Televizija Classicum će taj video zapis, uz prethodnu saglasnost učesnika Projekta, objaviti na različitim društvenim mrežama i internet servisima za razmenu video sadržaja (npr., ali ne isključivo Youtube). S obzirom na navedeno, svakoj osobi koja će pregledavati tako objavljeni zapis biće poznati lični podaci učesnika Projekta (ime (ne prezime) i starost) koje će učesnik Projekta izneti u svom video zapisu, uključujući i izgled lica učesnika Projekta.

Pre postavljanja opisanog video zapisa na naznačenu internet stranicu, učesnik Projekta biće dužan, radi učestvovanja u Projektu i radi objave video zapisa, učiniti dostupnima Televiziji Classicum određene lične podatke koje će Televizija Classicum za potrebe Projekta obrađivati.

Televizija Classicum je, kao pravno lice sa sedištem na području Evropske unije, dužna sprovoditi obradu ličnih podataka shodno Uredbi (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, kao i o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: „GDPR“). Radi ostvarenja navedene svrhe, Televizija Classicum je dužna sprovoditi odgovarajuće tehničke i organizacione mere, poput pseudonimizacije, za omogućavanje efikasne primene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka i uključenje zaštitnih mera u obradu da se ispune zahtevi iz GDPR-a. Takođe, kako bi Televizija Classicum mogla da obrađuje lične podatke učesnika Projekta, isti mora za to imati valjani pravni osnov, pri čemu se valjanim pravnim osnovom smatra i saglasnost učesnika Projekta.

Ovime Televizija Classicum obaveštava učesnika Projekta o njegovim pravima i obavezama Televizije Classicum u odnosu na zaštitu ličnih podataka u vezi sa Projektom i od učesnika Projekta pribavlja saglasnost za obradu ličnih podataka u vezi sa Projektom.

Učesnik Projekta nije dužan dati tražene lične podatke Televiziji Classicum niti saglasnost za njihovu obradu, međutim, u tom slučaju učesnik Projekta ne može da učestvuje u Projektu niti će njegov video zapis biti postavljen na navedenu zvaničnu stranicu.

Opšti pojmovi

Lični podaci predstavljaju sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili može da se utvrdi, a pojedinac čiji identitet može da se utvrdi je osoba koja može da se identificira direktno ili indirektno, posebno uz pomoć identifikatora kako što su na primer: ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više faktora svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Televizija Classicum će od učesnika Projekta pribavljati u vezi sa Projektom sledeće:

Uz navedeno, u video zapisu koji učesnik šalje Televiziji Classicum radi učestvovanja u Projektu biće jasno vidljivo lice učesnika Projekta.

Obrada podataka označava svaki postupak ili skup postupaka koji se sprovode na ličnim podacima ili skupovima ličnih podataka, bilo automatizovanim ili neautomatizovanim sredstvima, kao što su: prikupljanje, belježenje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmena, pronalaženje, obavljanje uvida, upotreba, otkrivanje prenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Radi učestvovanja u Projektu, učesnik Projekta će Televiziji Classicum, putem forme u obliku prijavnice na internet stranici Projekta, poslati video zapis u kojem će učesnik prezentovati određeno lično iskustvo, pri čemu će učesnik takvo iskustvo prezentovati na način da govori u kameru i snima svoj govor i sebe. Pre iznošenja vlastitog iskustva, učesnik će navesti svoje ime i starost. Dakle, prijava za učestvovanje u Projektu koju će učesnik poslati sadržavaće video zapis i navedene lične podatke, a iz video zapisa biće jasno vidljivo lice učesnika Projekta.

Da bi učesnik mogao punopravno učestvovati u Projektu, učesnik će Televiziji Classicum, uz opisani video zapis, dostaviti i sledeće lične podatke: svoje ime i prezime, adresu stanovanja, datum rođenja, broj mobilnog uređaja i e-mail adresu.

Navedene lične podatke Televizija Classicum obrađivaće za potrebe Projekta, osobito radi kontaktiranja učesnika Projekta u vezi sa Projektom i radi obaveštavanja učesnika Projekta o rezultatima Projekta, kao i kako bi Televizija Classicum učesniku mogla poslati promotivni materijal vezan za Projekat (uključujući slanje newslettera na e-mail), a po pribavljenoj saglasnosti učesnika, i kako bi učesnika mogli obaveštavati o uspehu njegovog video zapisa, odnosno o tome da li je njegov video zapis izabran kao najbolji video zapis, pri čemu će jedini kriterijum pri izboru najboljeg video zapisa biti sadržaj iskustva koje će učesnik preneti u svom video zapisu.

Rukovalac je fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugi organ koji sam ili zajedno sa drugima određuje ciljeve i sredstva obrade podataka.

Rukovalac podacima u vezi sa Projektom je Televizija Classicum.

Predstavnik rukovaoca podacima je fizičko ili pravno lice koje je rukovaoc imenovao.

Predstavnik Televizije Classicum, kao rukovaoca podacima, je Maja Jelisić Cooper.

Službenik za zaštitu podataka kod Televizije Classicum je Zorislav Preksavec i može ga se kontaktirati na gdpr@doxtv.rs.
Primalac označava fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agenciju ili drugi organ kojem se otkrivaju lični podaci.

Saglasnost učesnika predstavlja pravni osnov obrade podataka učesnika Projekta, što znači da će Televizija Classicum obradu ličnih podataka učesnika Projekta temeljiti na saglasnosti, odnosno saglasnosti učesnika Projekta da Televizija Classicum obrađuje lične podatke učesnika.

S obzirom da je Televizija Classicum, kao rukovalac, dužna detaljno obavestiti učesnika Projekta, kao ispitanika, o, između ostalog, pravima učesnika projekta u vezi sa obradom podataka i o svrsi radi koje se obrada podataka sprovodi, kako bi učesnik Projekta mogao dati informisanu saglasnost za obradu podataka, Televizija Classicum će u nastavku detaljno obavestiti učesnika Projekta o njegovim pravima, osobito o svrsi obrade podataka i ostalim činjenicama važnima za pravilno informisanje učesnika Projekta.

Prava učesnika Projekta kao ispitanika

Televizija Classicum je, kao rukovalac, dužna detaljno upoznati učesnika Projekta, kao ispitanika, o njegovim pravima, sve shodno GDPR-u.

Lični podaci učesnika Projekta koje Televizija Classicum obrađuje biće sačuvani za vreme trajanja Projekta, a najduže 3 godine od pribavljanja istih od učesnika Projekta.

Opoziv saglasnosti

Televizija Classicum obradu podataka učesnika u vezi sa Projektom temelji na saglasnosti učesnika, dakle na saglasnosti učesnika kojom učesnik dozvoljava Televiziji Classicum da obrađuje njegove lične podatke.

S obzirom da se obrada ličnih podataka učesnika od strane Televizije Classicum temelji na saglasnosti, učesnik ima u svakom trenutku pravo opozvati svoju saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je sprovedena na osnovu saglasnosti pre opoziva saglasnosti.

Kako bi učesnik opozvao saglasnost, potrebno je da svoju pisanu izjavu o opozivu saglasnosti na obradu podataka dostavi Televiziji Classicum na e-mail adresu: gdpr@doxtv.rs ili poštom na: TELEVIZIJA CLASSICUM d.o.o. za delatnost radija i televizije sa sedištem na adresi: Šoštarićeva 10, Zagreb, Hrvatska.

Pravo na pristup

Učesnik Projekta, kao ispitanik, ima pravo od Televizije Classicum da dobije potvrdu o tome da li se obrađuju lični podaci koji se odnose na njega. Ukoliko se takvi podaci obrađuju, učesnik Projekta, kao ispitanik, ima pravo da pristupi tim podacima i sledećim informacijama:

Ukoliko se lični podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, učesnik Projekta kao ispitanik ima pravo da bude informisan o odgovarajućim zaštitnim merama koje se odnose na prenos.

Pravo na ispravku

Učesnik Projekta, kao ispitanik, ima pravo bez nepotrebnog odgađanja da ishodi od Televizije Classicum, kao rukovaoca, ispravku netačnih ličnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, učesnik Projekta, kao ispitanik, ima pravo da dopuni nepotpune lične podatke davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Učesnik Projekta, kao ispitanik, ima pravo od Televizije Classicum, kao rukovaoca, da ishodi brisanje ličnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja. Uz navedeno, Televizija Classicum dužna je da obriše bez nepotrebnog odgađanja lične podatke u sledećim slučajevima:

Gore navedena obaveza brisanja neće se primeniti u meri u kojoj je obrada neophodna:

Pravo na ograničenje obrade

Učesnik projekta, kao ispitanik, ima pravo od Televizije Classicum kao rukovaoca, da ishodi ograničenje obrade u sledećim slučajevima:

Pravo na prenosivost podataka

Učesnik Projekta, kao ispitanik, ima pravo da zaprimi lične podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Televiziji Classicum, kao rukovaocu, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu i ima pravo da prenese te podatke drugom rukovaocu bez ometanja od strane Televizije Classicum, ukoliko se obrada na primer temelji na saglasnosti i ukoliko se obrada sprovodi automatizovanim putem.

Pri ostvarivanju prava na prenosivost podataka, učesnik Projekta ima pravo na direktni prenos od Televizije Classicum na drugog rukovaoca ukoliko je to tehnički izvedivo.

 

Pravo na prigovor

Učesnik projekta, kao ispitanik, ima pravo u svakom trenutku da uloži prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega. Televizija Classicum više ne sme da obrađuje lične podatke osim ukoliko Televizija Classicum dokaže da postoje uverljivi legitimni razlozi za obradu koji prevazilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.

Ukoliko se lični podaci obrađuju za potrebe direktnog marketinga (marketing, na primer, uključuje slanje newslettera od strane Televizije Classicum), učesnik Projekta u svakom trenutku ima pravo da uloži prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, a to uključuje izradu profila u meri koja je povezana sa takvim direktnim marketingom.

Ukoliko se učesnik Projekta protivi obradi za potrebe direktnog marketinga, lični podaci više ne smeju da se obrađuju u takve svrhe.

Učesnik Projekta ima pravo i na podnošenje prigovora nadzornom organu. U Republici Hrvatskoj kao nadzorni organ deluje Agencija za zaštitu ličnih podataka sa sedištem u Zagrebu, Selska cesta 136 (telefon – 01 4609-080, e-mail: azop@azop.hr) .

Pravo da se usprotivi donošenju automatizovanih pojedinačnih odluka (profilisanje)

Učesnik Projekta, kao ispitanik, ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne efekte koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utiču, osim ukoliko je takva odluka na primer temeljena na izričitoj saglasnosti učesnika Projekta.

Pribavljanje saglasnosti za obradu ličnih podataka

Televizija Classicum obradu podataka učesnika Projekta temelji na njihovoj saglasnosti, koju učesnici Projekta mogu u svakom trenutku da opozovu, kako je razjašnjeno u odeljku „Opoziv saglasnosti“. U slučaju da učesnik Projekta ne da svoju saglasnost na obradu ličnih podataka, neće moći da učestvuje u Projektu i njegov video zapis neće da bude prihvaćen i uzet u razmatranje u sklopu Projekta.

U nastavku se od učesnika traži saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka u sklopu Projekta od strane Televizije Classicum kao rukovaoca, i to sledećih podataka:

Učesnik Projekta prihvatanjem ovog dokumenta daje saglasnost Televiziji Classicum za obradu gore navedenih ličnih podataka za potrebe Projekta.
Učesnik Projekta prihvatanjem ovog dokumenta daje saglasnost za obradu gore navedenih ličnih podataka za sledeće svrhe:

Prihvatanjem ovog dokumenta učesnik Projekta izjavljuje kako razume sve što je u ovom dokumentu navedeno i da je svaku i sve saglasnosti navedene u ovom dokumentu dao pri punoj svesti, dobrovoljno i bez ikakve prisile.