Izjava o autorskim pravima

IZJAVA

TELEVIZIJA CLASSICUM d.o.o. za delatnost radija i televizije sa sedištem na adresi: Šoštarićeva 10, Zagreb, Hrvatska, OIB: 04702559401, MBS: 080728700 (dalje u tekstu: “Televizija Classicum”), je nosioc projekta “Neću da ćutim” na (dalje u tekstu: “Projekat”).

Projekat se sprovodi sa stanovnicima Srbije radi podizanja svesti javnosti o različitim oblicima diskriminacije i predrasuda prisutnih u društvu, kako bi se uticalo na smanjenje svakog oblika diskriminacionog ponašanja te na taj način pozitivno uticati na razvoj modernog društva s obeležjima tolerancije prema različitostima.

Sredstva za ostvarenje cilja Projekta su video materijali u kojima će pojedinci (dalje u tekstu: (“učesnicii projekta”) naracijom prezentovati svoje doživljeno iskustvo vezano uz diskriminaciono postupanje i predrasude.

Za potrebe Projekta, navedeni video materijal se snima na način da učesnik Projekta govori licem prema kameri.
Takav video materijal će od strane Televizije Classicum biti postavljen na službenu web stranicu Projekta – www.necudacutim.rs, nakon što Televizija Classicum utvrdi da isti uradak odgovara uslovima i zahtevima Projekta, pri čemu će Televizija Classicum delovati kao operater i urednik navedene web stranice.

Postavljanjem opisanog video materijala na naznačenu web stranicu će isti materijal biti dostupan svim osobama koji posete navedenu web stranicu te će Televizija Classicum taj video materijal objaviti na različitim društvenim mrežama i internet servisima za razmenu video sadržaja (npr., ali ne isključivo youtube).

Uz navedeno, Televizija Classicum će naznačeni video uradak i fotografije koristiti u sklopu promotivne kampanje Projekta, unutar koje će se reklamirati različiti proizvodi i usluge Televizije Classicum i poslovnih partnera Televizije Classicum (kao što su na primer: DOX TV, Telekom Srbija (mts, Supernova), Homepage) putem Interneta (npr. internet portali, emisije), različitih društvenih mreža (kao npr. Facebook, Instagram, itd.) i internet servisa za razmenu video sadržaja te televizijskih kanala, kao i u printu (novine, magazini,…) i na reklamnim panoima na javnim površinama (‘outdoor’).

Ovime kao učesnik Projekta i osoba koja je snimila video materijal radi učestvovanja u Projektu, dajem odobrenje Televiziji Classicum da, bez svakog daljnjeg pitanja i/ili odobrenja, koristi navedeni video materijak, prostorno i vremenski neograničeno, na svaki način, a naročito na način da pomenuti video materijal može objaviti na službenoj stranici Projekta koja glasi: www.necudacutim.rs, da isti video materijal ima pravo da objavi na različitim društvenim mrežama i internet servisima za razmenu video sadržaja (npr., ali ne isključivo youtube) da isti video materijal ima pravo koristiti u promotivnim aktivnostima kao sastavni deo promotivnih video spotova i vizuala u kojima će se reklamirati različiti proizvodi i usluge Televizije Classicum i poslovnih partnera Televizije Classicum (kao što su na primer: DOX TV Hungary kft., Telekom Srbija (mts, Supernova), Homepage) putem Interneta, različitih društvenih mreža i internet servisa za razmenu video sadržaja te televizijskih kanala, kao i da navedeni video materijal u navedene svrhe Televizija Classicum može preraditi, a naročito prilagoditi potrebama Projekta, na način da isti materijal za gore naznačene potrebe Televizije Classicum koristi u celosti ili u delovima (na primer, ali ne isključivo da Televizija Classicum izdvoji samo određeni deo navedenog video materijala po izboru Televizije Classicum radi pripajanja takvog dela video materijala promotivnim spotovima).

Pravo korištenja promenutog video materijala na način kako je to gore opisano, Televizija Classicum ima pravo preneti na drugu osobu.

Obzirom da svojim video materijalom kao učesnik učestvujem u Projektu te time, Televizija Classicum ima pravo da koristiti pomenuti video materijal na gore navedene načine bez ikakve nadoknade.

Prihvatanjem ovog dokumenta učesnik Projekta izjavljuje kako razume sve što je u ovoj izjavi navedeno te da je izjavu dao pri punoj svesti i punoj poslovnoj sposobnosti, dobrovoljno i bez ikakve prisile.